Blog

Emakumeak lanbide zientifikoan: non gaude eta non egon nahi dugu - Ana Zubiaga - Post in Basque, Spanish and English

Ana Zubiaga

 


1. irudia: emakumeen talentua erakarri, eutsi eta ibilbide profesionala berdintasunean gauzatzeko neurriak garatzea beharrezkoak dira genero-hutsuneei aurre egiteko. (Argazkia: RAEng_Publications – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

 

L’Oréal Fundazioak oraintsu eginiko estatuen mailako inkesta baten arabera, herritarren %63k uste zuen emakumeek ez dutela balio goi-mailako zientzialariak izateko. Inkestatuen zati handi batek uste zuen emakumeek ez dutela “zientziarekiko interesa, adorea, jarrera arrazionala, praktikotasuna edota izaera analitikoa”. Mota horretako iritziek, gure gizartean oso zabalduak badira ere, ez dute oinarri enpirikorik.

Datu objektiboa hauxe da: ibilbide zientifikoek neurri txikiagoan erakartzen dituzte emakumeak gizonezkoak baino, nahiz eta gizartean ondoen baloraturiko lanbideak zientziarekin lotutakoak izan (Ikerketa Soziologikoko Zentroaren arabera). Desberdintasun horren atzean arrazoi ugari daude ziur asko. Esate baterako, neskek haurtzaroan eta gaztaroan jasotzen dituzten mezu diskriminatzaileak, bai familiatik, bai eskolatik edo gizartetik, modu esplizitu edo inplizituan. Mezuok eragin zeharo negatiboa dute emakumeengan, eta horrek, azken finean, zientzia eta teknologia esparruan dituzten gaitasunak gutxiestera eramaten ditu.

Akaso ibilbide zientifikoa ez da hain erakargarria emakumezkoentzat, bizitza pertsonala eta, batez ere, familia-bizitza ikerkuntza ibilbidearekin bateratzeko oztopoak aurkitzean. Kontuan hartu behar dira ibilbide zientifikoak dituen zailtasunak (lehiakortasuna, prekarietatea, mugikortasuna). Horrez gain, baliteke zientziaren arlo batzuetan agertzen den genero-alborapenak eta diskriminazioak, gehienak zeharkakoak, emakumeak lanbide honetatik aldentzea. Alborapen horren isla da Espainiako zientzia sarien %18 baino ez izatea emakumezkoentzat, Emakume Ikertzaile eta Teknologoen Elkarteak egindako txostenaren arabera, edo zientzietako Nobel sarien %3 baino ez izana emakumezkoentzat sari horiek sortu zirenetik.

Nire ustez, lanbide zientifikoan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunak lehentasuna izan beharko luke gobernuentzat, erakundeentzat eta gizartearentzat, oinarrizko giza eskubidea baita berau, eta era berean gizarte osoaren aurrerapenerako ezinbesteko balioa. Ildo horretatik, nire ustez, hiru dira landu beharreko gaitasunak, karrera zientifikoan dauden genero-hutsune nagusiak ezabatzen lagun dezaketenak.

 • Beharrezkoa da emakumeen talentua erakartzea, ingeniaritza, zientzia eta teknologia arloetara batik bat, non etorkizuneko kalitatezko lanpostu asko bilduko direla aurreikus daitekeen.

Jakin badakigu emakumeak gehiengoa direla unibertsitateetako graduko eta masterreko ikasleen artean (guztiaren %55 dira), Unibertsitate Ministerioko iturrien arabera. Baina gehiengo hori nabarmen murrizturik dago zientziarekin, teknologiarekin, ingeniaritzarekin eta matematikarekin lotutako ezagutza arloetan (STEM izenez ezagutzen direnak, ingelesezko science, technology, engineering and mathematics siglak erabiliz). Muturreko kasua ingeniaritza- eta arkitektura-ikasketek erakusten dute. Bereziki maskulinizatutako eremu honetan, graduko ikasleen %25 baino ez dira emakumeak.

Doktorego-mailan ere generoaren araberako desberdintasunak agerikoak dira irakaskuntza arloak aukeratzeko orduan: informatikan doktore diren pertsonen %22 baino ez dira emakumeak. Proportzioak zertxobait igotzen dira ingeniaritzan eta arkitekturan (%30) eta zientzietan (%47), baina ez dira parekotasunera iristen oraindik. Europar Batasuneko gainerako herrialdeetako datuak Espainiakoen antzekoak edo urriagoak dira. Datu horiek guztiek nabarmentzen dute bokazio zientifikoak eta teknikoak sustatzeko beharra emakume gazteen artean, haurtzarotik hasita.

 • Eutsi egin behar diogu talentu horri, ikerketa-ibilbideari egonkortasun handiagoa emanez eta oztopoak ezabatuz, hala nola genero-alborapenak edo kontziliazio-zailtasunak, emakumeak zientziaren munduan euren ahalmen guztiarekin murgildu ahal izan daitezen.

Ondotxo dakigun moduan, unibertsitatean edo ikerketa-zentroetan ibilbide zientifikoaren urratsetan aurrera egin ahala, emakumeen proportzioa gutxituz joaten da. Datu horien gora eta beherek guraize baten itxura hartzen dute irudian eta genero-segregazio bertikal argia dagoela adierazten dute, “beirazko sabaia” izena eman ohi zaion gertaera.

Emakumeen proportzioaren beherakada nabarmenagoa da ibilbide zientifikoaren maila altuenetan. Halanda ze, Espainiako unibertsitate publikoetan eta ikerketa-zentroetan, lanbide- maila altuenean emakumezkoen ehunekoa %22tik beherakoa da (unibertsitateko katedradunen edota ikerketa-irakasleen mailan, hurrenez hurren). Eta ehuneko hori are txikiagoa da (%10etik gertu) STEM eremuetan. Hori dela eta, argi dago genero-berdintasunaren neurri multzo bat beharrezkoa dela desberdintasun nabarmen horiek orekatzeko.

Emakumeak lanbide zientifikoan
2. irudia: Guraize-efektua: gizonezkoen eta emakumezkoen banaketa unibertsitateko ikerkuntza-ibilbidean. (Iturria: Unibertsitate Ministerioa)
 • Emakumeak ibilbide zientifikoko kudeaketa-postu gorenetara iristea bermatu eta babestu behar dugu, zientziaren diseinuan eta garapenean osotasunez eta berdintasunez parte har dezaten.

Segregazio bertikala, “beirazko sabaia”, jarraitzen dugu ikusten erabakiak hartzeko postuetan, hala nola unibertsitateetako eta ikerketa-zentroetako pertsona bakarreko gobernu-organoetan. Maila altuenean (errektoreak eta ikerketa-institutuetako zuzendariak) emakumeek postu horien %23 baino ez dute betetzen. Dekanotzen kasuan edo sailen zuzendaritzetan, zifrak zertxobait hobetu dira azken urteotan, baina guztizkoaren %35era baino ez iritsi.

Ibilbide zientifikoan genero-berdintasuna lortzeko neurriak

Azken urteotan, ekimen interesgarri nahikotxo sortu dira zenbait esparrutan (gizartea, akademia, erakundeak) xede hauekin: zientzian genero-berdintasuna lortzea, bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzea eta gizartean interes zientifikoa piztea, bereziki nerabeen eta gazteen artean. Ezinbestekoa da bide horretatik ahalegintzen jarraitzea, etenik gabe eta sormena landuz.

Gizarte-ekimenen arloan, azpimarratzekoak dira Zientziako Emakume eta Nesken Nazioarteko Eguna (otsailak 11), Hypatia izeneko hezkuntza-programak edota L’Oréal-UNESCO sariak Emakume Zientzialarientzat, emakumeek zientzia esparruan duten eginkizuna ikusarazi eta ohoretu nahi dutenak. Maila akademikoan, Mujeres con Ciencia izeneko ekimena nabarmendu nahi nuke, Marta Macho Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasleak zuzendua. Azkenik, erakunde-mailan, egina da dagoeneko lan bat zientzia-sisteman genero-berdintasun erreal eta eraginkorrerako aldaketak azkartzeko aukera ematen duten neurri sorta bat ezartzeko asmoz. UPV/EHU barruan ere gure ekarpentxoa egiten saiatzen ari gara, eremu hauetan besteak beste:

 1. batzordeen eta tribunalen berdintasunezko osaera;
 2. hautaketa- eta ebaluazio-prozesuetan eta baliabideen esleipenean berdintasun eraginkorra bermatzeko prozedura;
 3. genero-ikuspegia ikerketa eta teknologian zeharkako kategoria gisa txertatzea;
 4. genero-berdintasunaren inguruko sentsibilizazio-jardunaldiak antolatzea;
 5. genero-berdintasunaren inguruko prestakuntza eskaintzea;
 6. emakume zientzialari eta teknologoen ekarpenen ikusgarritasuna eta aitorpena sustatzeko ekintzak atontzea.

Zorionez, ugari gara lanbide zientifikoan genero-berdintasuna lortzeko lanean ari garen gizon eta emakume. Bide luzea geratzen zaigu oraindik, baina pixkanaka neurri, politika eta ekimen eraginkorragoak aurkitzen eta aplikatzen ari gara. Emaitzek diote, oso poliki bada ere, hoberantz goazela.


Zientzia Kaieran argitaratuko artikulua.

Egileaz: Ana Zubiaga Elordieta Biologian doktorea da eta Genetikako katedraduna UPV/EHUn.

__________________________________

Post en español

 

engineer woman.jpg
Figura 1: si queremos hacer frente a las brechas de género, es necesario desarrollar medidas para atraer el talento femenino, mantenerlo y que la trayectoria profesional de estas mujeres se desarrolle en igualdad de condiciones. (Fotografía: RAEng_Publications – licencia Pixabay. Fuente: pixabay.com)

Según una reciente encuesta de la Fundación L’Oréal a escala nacional, el 63% de la población opinaba que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Gran parte de las personas encuestadas consideraban que las mujeres «no tienen suficiente interés, coraje, actitud racional, practicidad ni carácter analítico con respecto a la ciencia». Este tipo de opiniones, aunque muy extendidas en nuestra sociedad, carecen de toda base empírica.

El dato objetivo es que las carreras científicas atraen en menor medida a las mujeres que a los hombres, aunque las profesiones mejor valoradas en la sociedad son las relacionadas con la ciencia (según el Centro de Investigación Sociológica). Detrás de esta diferencia probablemente haya muchas razones. Por ejemplo, los mensajes discriminatorios que reciben las chicas en su infancia y juventud, tanto desde la familia como desde la escuela o la sociedad, ya sea de forma explícita o implícita. Estos mensajes tienen un impacto muy negativo en las mujeres, lo que, en definitiva, las lleva a menospreciar sus capacidades en el ámbito científico y tecnológico.

Quizá la trayectoria científica resulte menos atractiva para las mujeres por los obstáculos que encuentran para conciliar la vida personal, y sobre todo familiar, con la investigación. Hay que tener en cuenta las dificultades que presenta una carrera científica (competitividad, precariedad, movilidad). Además, es posible que el sesgo de género y las discriminaciones que se producen en algunas áreas de la ciencia, en su mayoría de manera indirecta, alejen a las mujeres de esta profesión. Este sesgo se refleja en el hecho de que solo el 18% de los premios científicos en España sean para mujeres, según el informe elaborado por AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), o que solo el 3% de los Nobel de Ciencias hayan recaído en mujeres desde la creación de estos galardones.

Creo que la igualdad entre hombres y mujeres en la profesión científica debería ser una prioridad para los gobiernos, las instituciones y la sociedad, ya que es un derecho humano fundamental y un valor imprescindible para el progreso de toda la sociedad. En este sentido, considero que son tres las competencias que se deben trabajar para contribuir a eliminar las principales brechas de género existentes en la carrera científica.

 • Es necesario atraer el talento de las mujeres, especialmente en el campo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, donde es previsible que se concentren muchos puestos de trabajo de calidad en el futuro.

Sabemos que las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario que cursa grados y másteres (representan el 55%), según fuentes del Ministerio de Universidades. Sin embargo, esta mayoría se reduce significativamente en los campos de conocimiento relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (los conocidos como STEM, por sus siglas en inglés science, technology, engineering and mathematics). El caso extremo se da en los estudios de ingeniería y arquitectura, un ámbito especialmente masculinizado en el que solo el 25% del alumnado que cursa un grado son mujeres.

También a nivel de doctorado las diferencias en función del género son evidentes a la hora de elegir las áreas de enseñanza: solo el 22% de las personas doctoras en informática son mujeres. Los porcentajes suben ligeramente en ingeniería y arquitectura (30%) y en ciencias (47%), pero siguen sin alcanzar la paridad. Los datos del resto de países de la Unión Europea son similares o inferiores a los de España. Todos estos datos ponen de relieve la necesidad de fomentar vocaciones científicas y técnicas entre las mujeres jóvenes, empezando desde la infancia.

 • Debemos mantener este talento, dotando de mayor estabilidad a la trayectoria investigadora y eliminando barreras, como discriminaciones por motivo de género o dificultades de conciliación, para permitir a las mujeres sumergirse en el mundo de la ciencia con todo su potencial.

Como bien sabemos, a medida que se avanza en la carrera científica, ya sea en la universidad o en los centros de investigación, la proporción de mujeres va disminuyendo. Esas variaciones de datos adoptan la forma de una tijera en la imagen y apuntan a una clara segregación de género vertical, un hecho que suele denominarse «techo de cristal».

El descenso de la proporción de mujeres es más acusado en los niveles más altos de la trayectoria científica. Sin embargo, en las universidades públicas y en los centros de investigación españoles, el porcentaje de mujeres en el nivel profesional más alto es inferior al 22% (en el nivel de catedráticos universitarios y/o profesores de investigación, respectivamente). Y este porcentaje es aún menor (cercano al 10%) en las áreas STEM. Por ello, es evidente que hace falta adoptar un conjunto de medidas de igualdad de género para compensar estas notables desigualdades.

Emakumeak lanbide zientifikoan

 
Imagen 2: Efecto tijera: distribución de hombres y mujeres en la trayectoria investigadora universitaria. (Fuente: Ministerio de Universidades)
 • Debemos garantizar y apoyar el acceso de las mujeres a los puestos más altos de gestión en la trayectoria científica, para que participen de forma plena e igualitaria en el diseño y desarrollo de la ciencia.

Seguimos viendo la segregación vertical, el techo de cristal, en los puestos de responsabilidad, como los órganos unipersonales de gobierno de las universidades y los centros de investigación. En el nivel más alto (rectores y directores de institutos de investigación), las mujeres solo ocupan el 23% de estos puestos. En el caso de los decanatos o direcciones departamentales, las cifras han mejorado ligeramente en los últimos años, pero apenas alcanzan el 35% del total.

Medidas para lograr la igualdad de género en el itinerario científico

En los últimos años han surgido iniciativas de interés en diversos ámbitos (sociedad, mundo académico, instituciones) con el objetivo de lograr la igualdad de género en la ciencia, promover vocaciones científicas y tecnológicas y despertar el interés científico en la sociedad, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Es imprescindible seguir esforzándose por este camino, sin pausa y trabajando la creatividad.

En el ámbito de las iniciativas sociales, destacan el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), los programas educativos Hypatia o los Premios L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia, que pretenden visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en el ámbito científico. En el plano académico me gustaría destacar la iniciativa Mujeres con Ciencia, dirigida por Marta Macho, profesora de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Por último, a nivel institucional, ya se ha realizado un trabajo para establecer un conjunto de medidas que permitan acelerar los cambios hacia la igualdad de género real y efectiva en el sistema científico. Dentro de la UPV/EHU también estamos intentando hacer nuestra aportación, en ámbitos como los siguientes:

 1. composición paritaria de las comisiones y de los tribunales;
 2. procedimiento para garantizar la igualdad efectiva en los procesos de selección y evaluación y en la asignación de recursos;
 3. incorporar la perspectiva de género como categoría transversal en investigación y tecnología;
 4. organización de jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género;
 5. formación en materia de igualdad de género;
 6. diseño de acciones para promover la visibilidad y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres científicas y tecnólogas.

Afortunadamente, somos muchos los hombres y mujeres que estamos trabajando por la igualdad de género en la profesión científica. Nos queda un largo camino por delante, pero poco a poco vamos encontrando y aplicando medidas, políticas e iniciativas más eficaces. Los resultados dicen que, aunque muy despacio, vamos a mejor.

Artículo publicado en Zientzia Kaieran.

Acerca de la autora: Ana Zubiaga Elordieta es doctora en Biología y catedrática de Genética en la UPV/EHU.

____________________________________

Post In English

engineer woman.jpg

Figure 1: attracting female talent, and developing and sustaining measures so that their career can progress on equal terms are necessary to deal with gender gaps. (Photo: RAEng_Publications – Pixabay licensed. Source: pixabay.com)

According to a recent national survey by the L'Oréal foundation, 63% of the population believed that women could not be top-class scientists. A significant part of the population surveyed considered that women have "neither the interest, nor the courage, nor the rational attitude, nor the practicality, nor the analytical character" necessary for science. Though opinions of this kind are very widespread in our society, they lack any empirical basis.

The objective fact is that science degree courses attract women less than men, though the professions best rated socially are science-related (according to the Centro de Investigación Sociológica). Many reasons probably lie behind this difference. For example, discriminatory messages received by girls in their childhood and youth, from their family, school or society, whether explicit or implicit. These messages have a very negative impact on women, which in short leads them to underestimate their abilities in the scientific and technological sphere.

Science careers might be less attractive to women because they encounter obstacles to work-life balance, above all in family terms, in research. The difficulties of a scientific career need to be taken into account (competitiveness, insecurity, mobility). Also, the gender bias and discrimination shown in some areas of science, mostly transversal, can put women off this profession. This bias is revealed in the fact that only 18% of Spanish scientific awards go to women, according to the report drawn up by the Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, while just 3% of Nobel Science Prizes have gone to women since their creation.

I believe that equality between men and women in science careers should be a priority for governments, institutions and society, as it is a fundamental human right and a value essential to the progress of society. In this respect, I feel there are three competencies to work on that might help eliminate the main gender gaps that exist in scientific careers.

 • It is necessary to attract talented women, especially in the fields of science, technology and engineering, where there will probably be more quality jobs in the future.

We are aware that women make up a majority of bachelor's and master's degree students, 55% of the total in Spain according to University Ministry sources. However, this proportion is significantly lower in science, technology, engineering and mathematics-related fields of knowledge (STEM). The most extreme case of this is revealed on engineering and architecture courses. In this particularly male-dominated field, only 25% of bachelor's degree students are women.

Also at doctoral level, gender related differences are obvious when it comes to choosing subjects: only 22% of people completing doctorates in information technology are women. The proportions rise slightly in engineering and architecture (30%) and science (47%), but are still not equal. Figures for other European Union countries are similar to or worse than in Spain. All these figures highlight the need to encourage scientific and technological vocations among young women, starting in childhood.

 • We must keep this talent, by giving greater stability to careers in science and breaking down barriers like gender bias or difficulties with work-life balance in order to allow women to enter the scientific world and realise their full potential.

As we are well aware, the further one progresses in science studies and careers in universities and research centres, the smaller the presence of women. The highs and lows in these figures appear as scissors graphically, indicating a clear vertical gender segregation, something often called the "glass ceiling".

The decline in the proportion of women is more stark at the highest rungs of scientific careers. However, in Spanish public universities and research centres, the percentage of women at the highest professional level is below 22% (professors holding university chairs and/or research professors, respectively). And this percentage is even lower (around 10%) in STEM subjects. It is therefore clear that a set of gender equality measures is necessary to make up for these major inequalities.

 

Emakumeak lanbide zientifikoan

Figure 2: Scissor effect: distribution of men and women in university research careers. (Source: Universities Ministry)

 • We must ensure and support access for women to top management positions in scientific careers so that they can play a full, equal part in the design and development of science.

We are still seeing vertical segregation, the glass ceiling, in decision-making positions like the individuals in charge of universities and research centres. At the highest level - rectors of universities and directors of research centres - women only hold 23% of posts. In the case of deans and heads of department, the figures have improved a little in recent years, but women still barely account for 35% of the total.

Gender equality measures in scientific careers

In recent years interesting initiatives have emerged in different spheres (society, academia, institutions) with the aim of achieving gender equality in science, foster science and technology vocations and awakening scientific interest in society, especially adolescents and young people. It is essential to carry on ceaselessly along this path, working on creativity.

Highlights in the sphere of social initiatives include the International Day of Women and Girls in Science on 11th February, the Hypatia educational programmes and the L'Oréal-UNESCO "Women in Science" awards, which set out to draw attention to and honour the role of women in the scientific world. In academic terms, I would like to highlight the Mujeres con Ciencia (Women with Science) initiative run by Marta Macho, a lecturer at the University of the Basque Country/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Finally, at institutional level, work has already been done to establish a set of measures to speed up change towards real, effective gender equality in the scientific world. Within the UPV/EHU we are also trying to make our contribution in areas like:

 1. Gender parity on committees and tribunals;
 2. The procedure to ensure effective equality in selection and assessment processes and in assigning resources;
 3. Incorporating the gender perspective as a transversal category in research and technology;
 4. Organising awareness-raising conferences in the area of gender equality;
 5. Training in the area of gender equality;
 6. Devising actions to promote the visibility of and recognition of the contributions made by women scientists and technologists.

Fortunately, many men and women are working for gender equality in the scientific profession. We still have a long way to go, but we are gradually finding and implementing more effective measures, policies and initiatives. The results show that we are improving, though very slowly.

Article published in Zientzia Kaiera.

About the author: Ana Zubiaga Elordieta a doctor of Biology and professor of Genetics at the UPV/EHU.

 

2022/01/31 13:00:00 GMT+1
Agregar comentario

Puede agregar un comentario llenando el siguiente formulario. Formato de texto plano. Usted puede usar la sintaxis Markdown para los enlaces e imágenes. Los comentarios son moderados.